Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info:vladois11 [2015/07/13 16:06] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== Gradiva za IS 2011 ======
 +
 +Standardni podatki so na:
 +
 +http://zvonka.fmf.uni-lj.si/netbook/doku.php?id=faq:vladonet
 +
 +Seznam izbranih člankov je na:
 +
 +http://vladowiki.fmf.uni-lj.si/doku.php?id=vlado:pub:papers
 +http://www.researcherid.com/rid/B-9105-2008
 +
 +Tu je še nekaj dodatnih, bolj informatično pobarvanih podatkov:
 +
 +Svojo raziskovalno pot je začel v začetku sedemdesetih še kot študent
 +na IJS, na oddelku za elektroniko, ki ga je vodil dr. A.P. Železnikar.
 +Leta 1975 je prešel na Univerzo v Ljubljani.
 +
 +Leta 1975 je v CACM objavil članek "Quadratic hash method when table
 +size is not a prime number", v katerem je pokazal, da obstajajo polna
 +kvadratična iskalna zaporedja.
 +V osemdesetih letih se je ukvarjal predvsem z induktivnimi razredi
 +grafov in teorijo ter algoritmi za razvrščanje (razvrščanje z
 +relacijsko omejitvijo in večkriterijsko razvrščanje).
 +V devetdesetih letih je pozornost preusmeril na analizo omrežij -
 +bločno modeliranje in analiza velikih omrežij. S sodelavci je razvil
 +optimizacijski pristop k posplošenemu bločnemu modeliranju. Z Andrejem
 +Mrvarjem razvija program Pajek za analizo in prikaz velikih omrežij,
 +ki vsebuje več algoritmov, ki jih je razvil s sodelavci: otoki, sredice
 +in posplošene sredice, pomembnost povezav in točk v acikličnih omrežjih,
 +štetje trojic, štetje obročev, ...
 +V zadnjem desetletju se poleg z analizo velikih omrežij ukvarja z
 +razvrščanjem velikih množic simbolnih podatkov opisanih s porazdelitvami.
 +
 +Od srede sedemdesetih let je vodja Seminarja za računalniško matematiko -
 +Sredin seminar.
 +
 +Od začetka osemdesetih let sodeluje z Zavodom za šolstvo RS in
 +Mistrstvom za šolstvo pri dejavnostih uvajanja računalniških in
 +informatičnih znanj v slovensko šolstvo (učni načrti, predavanja na
 +dopolnilnih izobraževanjih učiteljev, tekmovanja iz računalništva in
 +informatike, knjige, gradiva, SIO - Slovensko Izobraževalno Omrežje,
 +predsednik maturitetne komisije za informatiko, ...)
 +
 +Je član Terminološke sekcije Slovenskega društva informatika.
 +
 +Na študiju računalništva in informatike je več kot dve desetletji
 +predaval predmet Diskretne strukture; poleg tega pa še Optimizacijske
 +metode in do pred kratkim Operacijske raziskave.
 +
 +Precej je prispeval k uvedbi posameznih računalniških orodij v naš
 +prostor: pascal, logo, TeX in LaTeX, Postscript, Python, R, ...
  
info/vladois11.txt · Last modified: 2015/07/13 16:06 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki