Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

notes:urls:net:dic [2016/06/04 23:23] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== Dictionary ======
 +
 +
 +^ English  ^ slovensko ^
 +| acyclic                      | acikličen   |
 +| affiliation network           | omrežje pripadnosti, članstva; |
 +|                               | dvovrstno omrežje              |
 +| agent based dynamic algorithm   |    |
 +| arc                          | usmerjena povezava  |
 +| articulation node            | stičišče   |
 +| authorship network           | omrežje avtorstev  |
 +| average linkage              | povprečna metoda     |
 +| betweeness                   | vmesnost   |
 +| bibliographic coupling       | (sklicna) sklopljenost  |
 +| biconnected                  | dvopovezan  |
 +| bipartite                    | dvodelen   |
 +| block                        | blok                |
 +| block modeling               | bločno modeliranje  |
 +| blood marriage               | poroka med krvnimi sorodniki  |
 +| bond                         | vez, povezava  |
 +| bow-tie partition            | metuljčno razbitje   |
 +| bridge                       | most  |
 +| brokerage                    | posredništvo  |
 +| centrality                   | središčnost  |
 +| centralization               | usredinjenost   |
 +| centroid linkage             | središčna metoda     |
 +| chain                        | veriga  |
 +| citation network             | omrežje sklicevanj  |
 +| class                        | razred   |
 +| clique                       | klika   | 
 +| clique percolation           | razširjanje po klikah   |
 +|                              | klično razšrjanje   |
 +| closed walk                  | obhod, sklenjen sprehod  |
 +| closeness                    | dostopnost   |
 +| cluster                      | skupina   |
 +| cluster analysis             | razvrščanje v skupine  |
 +| clustering                   | razvrstitev, razvrščanje  |
 +| clustering coefficient       | nakopičenost  |
 +| co-citation                  | sosklic, sosklicnost  |
 +| collaboration network        | omrežje sodelovanj  |
 +| collaborativeness            | sodelovalnost  |
 +| community                    | skupnost, združba  |
 +| compatible numbering         | pravilno oštevilčenje  |
 +| complete                     | poln  |
 +| complete linkage             | maksimalna metoda    |
 +| complex                       | kompleks;             |
 +|                               | zapleten, kompleksen           |
 +| component                    | komponenta   |
 +| compression                   | stiskanje                      |
 +| condensation (of graph)      | krepka skrčitev   |
 +| connectivity                 | povezanost  |
 +| context                      | vpetje  |
 +| core                         | sredica  |
 +| core number                  | sredičnost  |
 +| core-periphery structure      | zgradba središče-obrobje       |
 +| coupling                     | sklopljenost  |
 +| cut-out                      | izrez   |
 +| cycle                        | cikel  |
 +| decomposition                | razčlenitev, razčlenjevanje  |
 +| degree                       | stopnja  |
 +| dense group                  | gruča   |
 +| density                      | gostota  |
 +| depth                        | globina  |
 +| derived network              | izpeljano omrežje  |
 +| diameter                     | premer   |
 +| dictionary network           | slovarsko omrežje  |
 +| directed                     | usmerjen  |
 +| distance                     | razdalja  |
 +| dissimilarity                | različnost  |
 +| dyad                         | dvojica, par                   |
 +| edge                         | neusmerjena povezava  |
 +| ego-centric network          | osebno omrežje  |
 +| elementary                   | osnoven  |
 +| enclosure diagrams           | ograde, prikaz z ogradami   |
 +| end node                     | krajišče |
 +| equivalence                  | enakovrednost, ekvivalenca   |
 +| evolving network             | razvijajoče se omrežje         |
 +| flat                         | ploski  |
 +| fuzzy detection algorithm    |    |
 +| genealogy                    | rodovnik  |
 +| graph                        | graf  |
 +| graphlet                     | grafek                         |
 +| header row (in table)        | imenska vrstica ?  |
 +| hierarchy                    | razslojitev  |
 +| hubs and authorities         | kazala in viri            |
 +| hub                           | kazalo, žarišče                |
 +| implementation               | programska izvedba   |
 +| implement, to                | sprogramirati        |
 +| importance                   | pomembnost, veljava   |
 +| in-degree                    | vhodna stopnja  |
 +| induced                      | porojen (z)  |
 +| influence                    | vpliv  |
 +| initial node                 | začetek, začetno vozlišče, izvor  |
 +| inter-links                  | spetje  |
 +| invariant                    | stalnica, invarianta  |
 +| island                       | otok  |
 +| kernel                       | jedro                          |
 +| label propagation            | izmenjava oznak   |
 +| large network                | veliko omrežje  |
 +| layering                     | prekritje  |
 +| layout                       | prikaz  |
 +| length                       | dolžina   |
 +| level                        | raven, prag  |
 +| link                         | povezava  |
 +| link cut                     | povezavni prerez  |
 +| local expansion algorithm    |    |
 +| loop                         | zanka      |
 +| mixing                       | mešanje, zmešanost, premešanost |
 +| mode partition               |                   |
 +| modularity                   | razdeljenost, modularnost   |
 +| motif                        | vzorec         |
 +| multi-relational, multiplex  | večrelacijski  |
 +| neighbor                     | sosed   |
 +| neighborhood                 | soseščina    |
 +| network                      | omrežje  |
 +| network boundary             | meje omrežja   |
 +| node                         | vozlišče, točka  |
 +| node-centric                 | vozliščni   |
 +| node cut                     | vozliščni prerez  |
 +| nominal / categorical scale  | imenska lestvica  |
 +| one-mode network             | enovrstno / navadno omrežje  |
 +| ordinal scale                | urejenostna lestvica  |
 +| out-degree                   | izhodna stopnja   |
 +| overlapping                  | prekrivajoče          |
 +| p-graph                      | parni graf   |
 +| partition                    | razbitje  |
 +| path                         | pot  |
 +| peak                         | vrh   |
 +| percolation                  | razširjanje, pronicanje  |
 +| plex                         | terost (k-plex -> k-terost)    |
 +| power law                    | potenčni zakon / porazdelitev         |
 +| prefferential attachment     | prednostno povezovanje  |
 +| property, attribute          | lastnost |
 +| protein                      | beljakovina  |
 +| radius                       | polmer  |
 +| random graph                 | slučajni/naključni graf  |
 +| reachability                 | dosegljivost   |
 +| reducibility property        | poenostavljivost, skrčljivost  |
 +| reduction                    | skrčitev  |
 +| regular island               | pravi otok  |
 +| relinking index              | prepletenost (rodovnika) |
 +| relinking marriage           | poroka med sorodniki  |
 +| rewiring                     | prevezovanje  |
 +| ring (chain)                 | obroč   |
 +| robustness                   | odpornost    |
 +| search path count            | (pre)štetje (iskalnih) poti   |
 +| scale-free                   | brezlestvičen  |
 +| semiring                     | polkolobar  |
 +| semiwalk                     | polsprehod, veriga  |
 +| similarity                   | podobnost   |
 +| simple network               | enostavno omrežje |
 +| single linkage               | minimalna metoda     |
 +| skeleton                     | ogrodje  |
 +| small world                  | mali svet  |
 +| social network (offline)     | družbeno / socialno omrežje  |
 +| social network (online)      | družabno omrežje  |
 +| spanning tree                | vpeto drevo  |
 +| sparse network               | redko omrežje  |
 +| spring embedder              | vzmetni prikaz/vložitev   |
 +| stop-words                   | prazne besede     |
 +| strong tie                   | krepka povezava  |
 +| strongly connected           | krepko povezan  |
 +| subgraph                     | podgraf  |
 +| subnetwork                   | podomrežje  |
 +| super-node                   | velevozlišče                   |
 +| support                      | podpora  |
 +| target (node of arc)         | konec  |
 +| temporal network             | časovno omrežje  |
 +| terminal node                | konec, končno vozlišče, ponor  |
 +| tie                          | povezava  |
 +| time slice                   | časovna rezina   |
 +| topological order            | topološka urejenost/oštevilčenje  |
 +| trail                        | sled  |
 +| transition matrix            | prehodna matrika  |
 +| tree                         | drevo  |
 +| tree-map                     | gnezdene ograde   |
 +| triad                        | trojica  |
 +| two-mode network             | dvovrstno omrežje  |
 +| undirected                   | neusmerjen   |
 +| walk                         | sprehod  |
 +| weakly connected             | šibko povezan  |
 +| weak tie                     | šibka povezava  |
 +| weight                       | utež     |
 +|    |    |
 +|    |    |
 +
 +
 +See also:
 +  * [[http://www.islovar.org/iskanje_enostavno.asp|Slovar informatike]]
 +  * [[http://sl.pons.com/prevod?q=partition&l=ensl&in=&lf=en|PONS]]
 +
 +
 +
  
notes/urls/net/dic.txt · Last modified: 2016/06/04 23:23 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki