2013/14: projekt 1

Naloga 1

 • med naslednjimi Morenovimi sociogrami vzemite tistega, ki vam je dodeljen:

1 - Marjan Cugmas, 2 - Štefan Kunstelj. 3 - Jan Kralj, 4 - Tomislav Laktić, 5 - Maja Zagorščak, 6 - Ognjen Živić, 7 - Gregor Kos, 8 - Neva Port, 9 - Gaber Terseglav, 10 - JJ. 11 - KK.

 • sestavite ustrezen opis dodeljenega omrežja v Pajkovi obliki
 • v Pajku pripravite prikaz omrežja (določite koordinate vozlišč in slikovne značilnosti prikaza)
 • shranite omrežje in tekoče nastavitve programa Pajek na datoteko
 • napišite kratko poročilo o pripravi omrežja in ga oddajte skupaj z datoteko z opisom omrežja in datoteko z nastavitvami

Pri branju Morenovih sociogramov vam utegne priti prav še: keys, 1, 2, S1, S2.

Naloga 2

 • izberite si še neizbrane podatke/nalogo opisano v nadaljevanju (rezervacijo zapišite na projektno uporabniško stran - tam kliknite na zavihek “Edit this Page”)
 • izbrane podatke predelajte v ustrezno omrežje zapisano v Pajkovi obliki
 • v izbiri Info poizvejte za osnovnimi podatki o vašem omrežju
 • za izbrano omrežje še narišite porazdelitve stopenj in raziščite šibke/krepke komponente
 • napišite kratko poročilo o pripravi omrežja in ga oddajte skupaj z datoteko z opisom omrežja in programsko podporo.

Če česa ne razumete dovolj natančno, se mi oglasite po elektronski pošti ali osebno.

Naloga 2.1

Sestavite program, ki spletni slovar FOLDOC (Free On-Line Dictionary Of Computing) predela v Pajkovo omrežje.

Naloga 2.2

Sestavite program, ki spletni slovar ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science) predela v Pajkovo omrežje. Uradna stran slovarja naj bi bila tale, a je (trenutno) nekaj narobe.

Naloga 2.3

Sestavite program, ki spletni slovar Mathwords predela v Pajkovo omrežje.

Naloga 2.4

Sestavite program, ki spletni slovar Dictionary of Film and Digital Photography predela v Pajkovo omrežje.

Naloga 2.5

Sestavite program, ki opise omrežij za program Gephi predela v Pajkova omrežja.

Naloga 2.6

Sestavite program za generiranje naključnih grafov z danimi stopnjami vozlišč.

Vhodni podatek za program je datoteka s frekvenčno porazdelitvijo stopenj vozlišč.

 • Preverite ali je porazdelitev grafična
 • Ustvarite graf z danimi stopnjami.
 • Na njem naključno uporabljajte transformacijo
   
     *-*    * *
      /  ->  |/|
     *-*    * * 
    

  ki ohranja stopnje.

Naloga 2.7

Sestavite program, ki predela DOD Dictionary of Military Terms v Pajkovo omrežje. Pri tem slovarju je potrebno še identificirati pojavitve slovarskih gesel v opisih gesel.

Naloga 2.8

Sestavite program, ki opise omrežij za program Nodexl predela v Pajkova omrežja. Na primer datoteke

 • Kite Network dataset
 • US Senate 2007 dataset
 • Derek Hansen's Twitter Friends & FOF

s konca strani https://www.socialtext.net/ocu2009/social_network_analysis_in_excel . Še več primerov najdete na Nodexl Graph Gallery.

Za doktorske študente

Naloga 2.9

Sestavite program za pretvorbo Gary King: 10 Million International Dyadic Events v Pajkova omrežja.

Naloga 2.10

WHITE → BLACK: white - write - rite - rice - race - rate - late - lace - lack - black

Množico vozlišč omrežja sestavljajo 'vse' besede danega jezika - na primer Knuthov nabor angleških besed. Sestavite večrelacijsko (DELETE, INSERT, SWAP, REPLACE, PERMUTE) Pajkovo omrežje pretvorb med besedami danega jezika. Dovoljene pretvorbe so:

 • DELETE: izločimo eno črko - npr: pika → pik
 • INSERT: vstavimo eno črko - npr: pik → pisk
 • SWAP: premenjamo črki - npr: telo → leto
 • REPLACE: zamenjamo črko z drugo - npr: pesek → pesem
 • PERMUTE: premešamo črke besede - npr: slika → silak

Oba niza v pretvorbi morata biti besedi v danem jeziku.

Namig: za učinkovito določitev omrežja priredite možnim pretvorbam ustrezne pare (vzorec, beseda); pare uredite po abecedi; urejeno zaporedje predelajte v povezave.

Naloga 2.11

Sestavite program, ki iz danega besedila na datoteki ustvari Pajkovo omrežje. Vozlišča omrežja so besede ali fraze (skupine besed) iz danega seznama. Seznam je podan na datoteki. Za vsako besedo/frazo lahko v nadaljevanju vrstice navedemo še seznam besed, ki so ji enakovredne - štejemo za isto besedo. Ne razlikujemo med velikimi in malimi črkami. Vozlišči sta povezani, če se nahajata/si sledita v istem stavku/odstavku. “Časovni trenutek” povezave je zaporedna številka stavka/odstavka. Testna besedila lahko izberete iz projekta Gutenberg.

Naloga 2.12

S spletišča Amazon ustvarite Pajkovo omrežje albumov (npr. Let it be) za relacijo “Customers Who Bought This Item Also Bought”. Poskusite ustvariti čim večje omrežje in zberite tudi ustrezne podatke o albumu: naslov, izvajalec(ci), leto izdaje, založba, cena, …

Naloga 2.13

Sestavite program, ki ustvari večrelacijsko omrežje R-ovskih paketov. Opisi paketov v R-ju (npr. sp) vsebujejo nekaj relacij (Imports, Suggests, Reverse depends, …) z drugimi paketi. Poleg tega naj ustvari še dvovrstno omrežje Paketi X Avtorji.

Naloga 2.14

Sestavite program, ki dogodke na Github za izbrano obdobje predela v Pajkovo omrežje. Glejte še A Graph Representation of GitHub.

Naloga 2.15

Sestavite program, ki podatke v obliki OSM (Open Street Map) pretvori v Pajkovo omrežje. Podatke najdete npr. na Planet.osm.

pajek/ev/pd/p14a.txt · Last modified: 2015/06/24 21:51 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki