1199. sredin seminar, 30. novembra 2011

Vladimir Batagelj vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si

MapReduce in porazdeljene obdelave velikih podatkovij

Map in Reduce sta pomembni sestavini funkcijskega programiranja. V zadnjem desetletju pa njuna sestava ponuja splošen okvir za enostavno programiranje porazdeljenih postopkov (več procesorjev, več računalnikov). Pristop je podprt z ustreznimi knjižnicami v vseh pomembnejših programskih jezikih. Zelo znana je Apacheva izvedba Hadoop. Obstaja tudi podpora za MapReduce v R-ju.

Gradiva

Sreda/wiki

vlado/pub/sreda/1199.txt · Last modified: 2011/11/30 14:45 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki