Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1205 [2012/03/05 20:28] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== 1205. sredin seminar, 7. marec 2012 ======
 + 
 +Selena Praprotnik  <selena.praprotnik@gmail.com> 
  
 +**Permutacijski testi**
 +
 +
 +Na seminarju bom predstavila osnove metod, ki predstavljajo alternativo
 +klasičnim statističnim testom, predvsem permutacijske teste. Ti testi
 +so še posebej uporabni, kadar podatki niso normalno porazdeljeni ali
 +kadar imamo premajhen vzorec, da bi uporabili standardne prijeme.
 +Pokazala bom tudi nekaj praktičnih primerov v R-ju.
 +
 +
 +[[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1205.txt · Last modified: 2012/03/05 20:28 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki