Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1252 [2016/01/08 10:58]
vlado created
vlado:pub:sreda:1252 [2016/01/08 11:20] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1215. sredin seminar, 27junij 2012 ======+====== 1252. sredin seminar, 28oktober 2015 ======
 Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si> Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si>
  
-**Vrelci in brezna v usmerjenih omrežjih**+**JSON, D3.js in prikazi omrežij**
  
-Pred kratkim sem naletel na članka http://arxiv.org/abs/1005.2179 in +Na zadnjem seminarju smo pobliže spoznali obliko zapisa JSON
-http://www.springerlink.com/content/5701377033448410/ , v katerih +V drugem delu seminarja si bomo ogledali kako JSON uporabimo za opis 
-avtorji vpeljejo pojma vrelca (volcano) in brezna (blackhole) ter +omrežij in kako tako opisano omrežje prikažemo v spletnem 
-podajo nekaj algoritmov za njih določitev.+pregledovalniku z uporabo knjižnice D3.js.
  
-Na seminarju si bomo na kratko ogledali oba članka, ki ju bom +Za razumevanje tega seminarja ni potrebno poznavanje vsebine prvega 
-razširil s svojimi razmišljanji in zamislijo alternativnega +dela seminarja.
-algoritma. +
-http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/papers/Euler.pdf+
  
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1252.txt · Last modified: 2016/01/08 11:20 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki