Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1261 [2016/02/01 23:35]
vlado created
vlado:pub:sreda:1261 [2016/02/01 23:37] (current)
vlado
Line 1: Line 1:
-====== 1251. sredin seminar, 21oktober 2015 ====== +====== 1261. sredin seminar, 3februar 2016 ====== 
-Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si>+Marko Grobelnik <marko.grobelnik@ijs.si>, Gregor Leban <gregor.leban@ijs.si>
  
-**JSON in analiza omrežij**+**Spremljanje globalnih medijev**
  
  
-Pri delu s podatki na spletu (in tudi drugjese vse bolj +Na predavanju bomo predstavili sistem za spremljanje globalnih medijev 
-uveljavlja zapis podatkov obliki JSON (JavaScript Object Notation, +v realnem času "Event Registry" (http://eventregistry.org/). Sistem 
-http://www.json.org/)Na seminarju bomo spoznali kaj je JSON in kako +spremlja realnem času novice iz preko 110.000 virov v različnih 
-ga uporabljamo javascriptupythonu in R-ju.+jezikih. Vsak pridobljeni dokument (tipično novico) obdelamo po 
 +jezikovni in semantični plati s podsistemom za semantično anotacijo 
 +http://wikifier.org/. Iz novic sestavljamo dogodke, ki se naprej 
 +povezujejo zgodbe. Vse skupaj je povezano v sistem "Event Registry" 
 +(register dogodkov)ki omogoča iskanje, pregledovanje in analizo 
 +globalne socialne dinamike. Sistem je bil v celoti izdelan na IJS - 
 +na predavanju bomo pokazali tehnične rešitve in demonstracijo sistema.
  
-V drugem delu seminarja si bomo ogledali kako JSON uporabimo za opis 
-omrežij in, če bo čas, kako tako opisano omrežje prikažemo z uporabo 
-knjižnice D3.js. 
  
  
 [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]] [[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
  
vlado/pub/sreda/1261.txt · Last modified: 2016/02/01 23:37 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki