Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:sola:fri [2013/05/07 17:01] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== FRI ======
  
 +Mentor:  000916 BATAGELJ VLADIMIR
 +
 +^Št. ^ VIP^ Študent^ Naslov teme  ^
 +|00188 |VIS-RI |Meško Tjaša |Konveksni optimizacijski problemi z linearnimi omejitvami  |
 +|00363 |VIS-RI |Mrvar Andrej |Saatyev večkriterijski odločitveni postopek  |
 +|00366 |VIS-RI |Božič Zdravko |Grafične predstavitve večrazsežnih podatkov  |
 +|00557 |VIS-RI |Petrič Maruša |Modeli upravljanja zalog  |
 +|00564 |VIS-RI |Škrekovski Riste  |Uporaba teorije grafov pri razgradnji relacijske sheme glede na funkcijske odvisnosti|
 +|00573 |VIS-RI |Štiglic Franc  |Uporaba lokalne optimizacije v problemu izpolnljivosti logičnih funkcij  |
 +|00602 |VIS-RI |Leskovšek Tomaž  |Stereogrami  |
 +|00741 |VIS-RI |Kelšin Drago  |Večkriterijski odločitveni problemi  |
 +|00791 |VIS-RI |Mori Radovan  |Problemi razreza in pakiranja  |
 + 
vlado/sola/fri.txt · Last modified: 2013/05/07 17:01 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki