Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vlado:pub:sreda:1211 [2012/05/15 02:47] (current)
vlado created
Line 1: Line 1:
 +====== 1211. sredin seminar, 16. maj 2012 ======
 +Vladimir Batagelj <vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si>
  
 +**Bibliometrična omrežja**
 +
 +
 +Na seminarju bom predstavil nekaj novih zamisli pri analizi
 +bibliometričnih omrežij.
 +
 +Najprej si bomo ogledali omrežja sodelovanj. Z Moniko Cerinšek sva
 +v analizi omrežja Zentralblatt vpeljala indeks sodelovalnosti
 +posameznega avtorja pri predpostavki, da vsi soavtorji prispevajo
 +enak delež k posameznemu delu. Na seminarju bom predstavil posplošitev
 +in matematično ozadje pristopa za primer, ko so ti deleži lahko tudi
 +različni.
 +
 +V drugem delu si bomo ogledali odpravljanje ciklov v omrežjih
 +sklicevanj z uporabo transformacije "preprint". Pri tej potrebujemo
 +sezname vseh poti med pari točk. Predstavil bom preprost polkolobar,
 +ki omogoča njih izračun.
 +
 +
 +[[vlado:pub:sreda|Sreda/wiki]]
vlado/pub/sreda/1211.txt · Last modified: 2012/05/15 02:47 by vlado
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki